The infomation on this website is licensed under the Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License (CC-BY-SA) and the GNU Free Documentation License (GFDL)

Direto tšaga Mohlala

 
Number 1

Re bowa Mogodumo o mogolo wa bana ba Shiko a Nape, ke Sepitsi se rwele nkata ya kgomo se etela Mogodumo, thaba tje kgolo go ratana go etelana.
Re bana ba kgoshi ba Seroto sa mosadi a Magabeng, bare Seroto ge a gapa dikgapa phokeng o thopa ka kotse ba le gona. Re boa Manyane thaba seropodi selala chidi ya marumo.
Re boa mahlaokeng, ke a Ramotswa motswalela kgologong, Ke bana ba kgoshi ba Sekgekgedi sa Mapowana a Kgano, ke monyadiwa mmele sebete teng ke morwalo kgaola, ke bodiba nthethelego g bo kubu gabo kwena, ga bona segotlela sa madiba .
Re bana ba kgoshi ba Maop'a dienela, ba kopa' melala e telela, bare leteng sa chuba e be bolaong, koma di bolle, meropa e tiwe. Ga choshi di bone ya gaba, peng peng, choshi tje di tjo chaba seele mashemong di phatja mogwapa difeta di fela di leba Manyane thaba seropodi selala chidi ya marumo.
Re ba kgoshi ba Ntlori a dithaga, mokone o sentje leago hlabile ga mmaphuthi ya phlatja o faladitje mefolo Ga Mashifane Ngwato, ba re ke Ntlori ke radinti ga a solelwe ke motho o soletjwe ke ngwana' a pelo e thata nkego lesego.

Number 2

Re Banareng babo Hlabirwa le Hlabirwana, Hlabirw’emogolo wa Mphelangwaketse, re batho ba go tšwa boupo-boswana bosetla mabje a sebilo.
Re batho ba gotšwa bodibane bja tšatši, bodiba boretelega bjo bole go matlabelong a bokone, ga bo lehlokwa lerekwa ka kgomo.
Re batho babo Segodi seutla morw’amaremela ga se utle motho a phologa; se utla madiketša hlogo; se utle motho a tsoge a puputla. Ke Segodi segolokela komeng, se ya le peloan’abogoši, se tšab’obušwa ke monyane searerwa sa magoši, magosi mahwa ple mangwe a sa buša mathulela mangwe dibaka.
Nkwetona ra mathoke, nkwe sefologa thaba efologilego ka thab’amanyane mabala a šalela thabeng, bana ba šala ba boga mabala nkwe efetile rebatho ba mosadi manapjan’ahlabirwa mosadi sehlatlaganya dikeka, se lema tšhemo ya mošate, are mellwane ko bea kae? Ko bea matšabelong.re babo seale phukubje tona ya mokhungwaneng se bewago mohla mogoo, mohla modula se a dula retšwa sepitsi se rwele nkata kgomo seetela mogodumo wa bana bašikwanape thaba goratana go etelana. Re babo sethutle sa pelo e thata, kgaetšedi ya mathoto, kgaetšedi ya banana, banana ba ba sehlana.

Number 3

Re banareng re dikgomo tsha sefoka difulela maribeng le madibeng a kgole, mowe bokgaka le bonong ba palelang go fihla gona.
Heeee lena bana bago makatsha ditshaba le meleko kera bo mabina ba ija.
Hleng le bina Kgomo la eja di tlabile le boletebele ka maoto a masehla, gaba tsebe gore re filwe bogoshi bja batho le dibata tsha naga.
Ke ka baka leo re binago raba raja.
Ke tshaba mabiti!!!!!!

Number 4

Agee Mohlala-Morudi, Mosotho moka Letebele, maoto nke ke leseya. Hlomela maoto e be diphatana motlatlaila Mokwena.
Rebowa Mogodumo a bana ba šika la Nape. Sepitsi e rwele nkata e etela Mogodumo. Thaba tše pedi go rata go etelana ka merithi.
Batho ba Mphogoduma leope noka ya go šita makgema go tshela
Re batho ba lerubaruba ba Lesiba la bo Kgomogoroga.
Ba ruma ka nna ntwa Maroteng Bapedi bare kgoši re a lwa, re lwa le batho ba thipa e khubedu.
Ke batho ba sekatakat sengope ba sekgoro sa maleša motho moetlo kgomo o tšee dihlako o bee kgakala. Kgomong ya ngwana a Mašilo.
Re Bowa Tubatse tletlolo re batho ba kgomogoroga morwa Mohlale le Mogohlo.
Re Bapedi gobane re nwa meets a noka tše pedi, Motsepula le Tubatse
Ke Mokutu mo tlala maudu o tlalago mathetobola molapo meets a pula a sa tlalego
Re bowa Sellale sag a Ra Mohlala-Morudi Tswako reiša moano. Re tšhabile rupu sa meeno go betlwa
Re bowa Sebetole maru a maso a Ngwatlale a bonago ke motsogi gae, motla le tšatši ga a bone
A gee ga gešo mono Matibidi a namane Mphato makolokotong a noka ga mogutšana tšhautšhau, mogotšana fetoga pula. Batho ba šupago tlala ka monwana, tlala e tsoga e tlogile
Gobagobane o fetile bošego magobareng a swere goba sa motho e ka be e le sa kgomo a kabe a ntshegetše
Ba g a Mohlala ga re ba nyane re ikgodiša ka legowa la pula, bana ba monamodi a ntwa ya Mogologolo re ra Hlong lehlankela Batswako ba Mosoma

Number 5

Agee,Mohlala-morudi yo a boago thabeng ya Sellale,phuti se sesella ka maabane,mosegare se hlwa se robetse. Mohlala,ke hlapa ka maswi,meetse a nkgana a le gona. Ke sediba sa meetse bore-boloi. Ke seolo ntsotsolope sediba se monate se kgobola banna matolo ba nyaka go nwa meetse. Ke selekeleke kobong ya monna se gata kobjana ya mosadi ka selekeleke go tswa meetse mashweu setshaba sa ata. Ke morudi wa marumo a go hlabanela tsa gabo,dikgomo tjesho gago yo a ka go dithopa eupsa go ka kgaoga molamo hlogong ya yo a rumulago nna Mohlala. Mohlala mmelega ditshaba a ba a di bolotsa,ke mofenya dintwa ke fenya le basweu le mapono, ke fenyetse magoshi a mangwe dintwa. Ke rata khutso, ke hloile bao ba nthumulago.

Number 6

Ke Mohlala morodi nke letebele, letsogo nke kgabjana, ke matsirimetša letsogo lethata motho e a hlabilego ke nna ga a šite ke mohlaba ke mokatela digoba teng ke re madi a seoka a tlale dimpa. Ke motho wa bo masirasire bare Mohlala ke e mosoro o reng a lebanya sefahlogo sa ngwana le sa nare mola a tseba nare e kile ya senya motho sefahlego,Mohlala o boa mogodumo o tseba le ke dikwena tša lepelle dirego Mohlala le seke la moahlola ka gore ge le ka moahlola madiba a tlo gopa rena dikwena ra tloga ra hlaka.

Number 7

Ke Mohlala Morudi nke ke letebele maoto o kare ke mosotho. Ke batho ba mphakana motswai sebata nageng, bare wa tswai kgomo oa hlola. Ke batho bao ba boago motlamogale a magopa a re go gopa a loma a setla pelo bawedi. Bare bawedi bao wela bjang ba o wela ka ka theku ya rumo. Theku ya rumo ya robega ba tshea mabjana ba betsha. ke batho ba bo nngwanyane a Ratheku sedula bolepu. Modupi o dula lehu a le bona modipi holofela kgomo gageno mabele ke mpholo re epa nageng. Ke batho ba sedibana sa mong, sediba se se nwang ke mong kalana. Mmefi gee enwa sediba se se a biloga. ageeeeee Banareng !!!

Number 8

Ke nna Motlokwa motswa mogodumo, ke tswang mogodumo wa bana ba shikwe ba nape ga thaba tse pedi go rata go etelana, nna ke legwadi ke letlakana ke le apara nkwe’thibego ba bareng mabala a tle ka kgakala, re ba Kgoshi ba Sekgathe mma lepelele wa monyaku, ke se kgathantsha meletse morago ga kgomo tsa gagwe, ke wa Kgoshi Dikokoropo tsa nahlabana, diraga moruso’diragileng lemati la ntlha bokgalaka, bareng ga le bulelwe tlase le bulelwa tletlolo’ tlase le tshaba morake le morakanyane, ke batho ba bo ntlwana kgorong ya marumo. Nna ga geshu retswa mogodumo, a re e ya mogodumo, ge re e ya Sepitsi ga re apeye mphago. Ke tshaba badite (Batlokwa ba tswa Mogodumo)

Number 9

kenna lesibe la kgomogoroga a mohlala morudi wanka letebele maoto nkego a mosotho kgwajana molamodi wa ntwa molomo mpetlepetle phorogohlo sefulela kgole kgaoswi ke tshaba ditshele tsa Malapana a mannyane masile a bodiphale seba seba tshukudu e eme nosi dimpsa di eme seboka
gere hloma nkutu nkutu ele nna ka tiba nyekelele
rena re bowa sellale sa ga mohlala morudi
bare go thabana tse pedi go ratana go etelana
sepitsi se rwele nkata ya kgomo
e etela mogodumo wa bana ba sekwanape
rebatho batho makutu motlala maud
barego meetsi a pula ga a tlale
go tlala mathuthubola a molapo
tshukutswana mphatana
lena madira tshabang mantshakodi a etla
ke mantsokodi a lehlokwa
sehwirihwiri difetsa seatla
masile a bo diphale
gageso a re tsorotsopege re a pununkela
go tsorotsopa ke go lahla marumo
ke matopo a matshoba aga moselekatse
nokana ya bakgatla ke nokana mang?
kenna moretele, a noka ke retetse ke retetse le maburu aga jubere
ke tlo retela le masole Kamapantana
ke setlogolo sa ditlogolokuku tsa bakone babina tlhantlagane ya bokgosi bja matlala thaba
ke tshaba baditi

Number 10


Ke Segodi seutla morwamaremela ga se utle motho a phologa, se utla madiketja hlogo, se utla motho a tsoge a puputla. Ke Sekgekge sa mmapoana a Kgano sea le pelo ya bogoshi a re a bona kopa ya morongwa wa malehlagela e hlakile a re a se kopa ke theko tja marumo. Ke sechabo go busha ke monyane, searerwa sa magoshi, magoshi mahwa pele mangwe a sa busha mathulela mangwe dibaka.

Ke Nkwetona ra mathoke, nkwe sefologa thaba efologilego ka thaba ya Manyane mabala a shaalela thabeng, bana ba shala ba boga mabala nkwe efetile
 
 
1. Sereto Sa Banareng Ba Ga Letsoalo/Letswalo

Ke banareng ba ga letswalo la mmatau'amagasha. Re bowa kwa ga mmapelega batho, gammathari'a namane.
Re balaudi ba mmatsela tswako ba bo
mmamotopo'a noga machosha le mohla e hwile. Ba bo mma-a re-hlale- motho, motho re hlala moloi. Ke rena ba bo mmashila, malesela le marothi'a
mmafefere, nkadime leselo bana ba ka ba letje ka tlala
maleng.

Legadima morwa' maboke diatla di hlaba ka makgolo marumo o tla swara bjang?

Banareng wee !!

Ke bohlabirwa motlokwabahwa pele
babulela bangwe dibaka.

....agee Monareng ageee...

2. Sereto sa Banareng ba ga Letsoalo LaMmatau

Ke Banareng Ba Ga Letsoalo Lammatau'a magasha. Rebowa kwa ga mmapelega batho, ga mmathari'a
namane. Re balaudi ba mmatsela tswako ba bo mmamotopo'anoga machosha le mohla e hwile.ba
bo mma-a re-hlale- motho, motho re hlala moloi.ke rena ba bo mmashila, malesela le marothi'ammafefere, nkadime leselo bana ba ka ba letje ka tlala maleng. A re rete rete motho, re reta podile a mogale, mogale wa khuto le nkong. Re bone sebe mashupeletja a shupeletja shako la hwa. Legadima morwa' maboke diatla di hlaba ka makgolomarumo o tla swara bjang. 

Banareng wee !!
Ke bohlabirwamotlokwabahwa
pele babulela bangwe dibaka.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Maina a Sepedi = Direto


 

Ntlori=Phaahla
Makgwareng=Nape
Pekwa=Repo
Mmatudu=Mogale
Ngwagamobe=Phogole
Nkahloleng=Ngwato
Manaleng or Kwanyana=Malope
Marobe=Mogotle
Seroto=Molopo
Serole=Phogole
Takane=Dimo
Morewane=Bauba
Mamogudi=Ngwato
Ngwagamobe or Kgwadi = Nape 
Tjabadi=Ngwato 
Motawana = Ngwato 
Lekentle =Mahlatji 
Makitimela=Molopyane
Mantshalane = Meladi
Ramorwaswi=Pheladi 
Mabolwetsi=Mmeladi
Phulushi=Hlabirwa
Mapurunyane=Hlabirwa
Mokatapase=Kgomo
Mahlodi=Mahlako 
Maeshela=Pebetse 
Mmatsehla=Hlaphogadi
Ngwanamakwetle=Modirwadi
Kgadi=Hunadi
Mpelegeng=Pheladi
Magere=Ngwato
Lesibe or Lesiba = Pheladi 
Morake = Mogale 
Mapitsi =Selogadi 
Sehwelang=Hunadi 
Makate = Phogole 
Baetjang = Pheladi 
Rampati =Mahlako 
Kgwapa=Marumo 
Mapitsi= Selogadi 
Mashego=mahlako 
Makwetle=Hunadi
Tukedi =Hlabirwa
Mmalephale =Pebetsi 
Mailame=Gosebo
Morutse =Mogamane 
Mashitishe=Ngwato 
Maisela=Gosebo
Moshoane=Dimo 
Mohlale = Hlabirwa 
Makgere =Ngwaketse
Kwalabotjeng =Mahlako 
Sepeke =Molopo 
Hlakoshe =Modipadi 
Madibolo Hunadi 
Kobodi=Modipadi 
Morake =Mogale 
Molope =Phogole 
Mmakgalema =Halengwana 
Mojele =Moreteadi 
Mathume =Mahlako 
Sebuka =Ngwato 
Kobotjeng =Selogadi 
Makgoke =Gosebo 
Mabolwetji =Mmeladi 
Phirimane =Hlabirwa 
Matobole =Pheladi 
Makokong = Matladi 
Mmalekoba =Pebetse
Tibitsane= Dimo 
Segophane=Phaahla
Phogojane = Thobela 
Makgwatjane =Mogale 
Seakge =Ngwato 
Masejaro =Boledi 
Mogwailana = Dimo 
Maadire = Bogoshadi
Lekgadimane = Pheladi 
Nngwakwane = Napogadi 
Mmagolengana = Napogadi 
Ramahlalerwa = Hlabirwa 
Hlabele = Kanyane 
Morwakgwadi = Dimo 
Thamaga = Mogotle ,
Mahlakodishe = Mogale
Malele = Hunadi
Madinoge = Hunadi 
Mashubathele =Moshopiadi 
Mahlagaume=Pheladi 
Legolopo=Noko
Dipitsi=Pheladi 
Masegodi = Boreadi 
Maatšie= Mogaleadi
Namishi= Marumo
Sefera= Marumo
Tšhošane = Boledi
Morudi = Pheladi
Khulwane = Hlapogadi
Moekadi = Pheladi
Makomane = Phaahle
Mohwelasagwe = Mahlako
Dibalong = Pheladi
Malekoba = Boledi, 
Mokgohlwe = Mogaleadi 
Mafeu = Gosebo
Malekoba = Pebetse
Mokopu =Napogadi 
Hlamphane=Nape
Seopo = Phogole
Moshweu = Mogajane,
Molebaleng = Mmapi,Kgolane
Mmakgolo=Meta
Madithokane=Pheladi
Tlakale=Nareadi
Tseputji=Pheladi
Bafedi=Modirwadi
Lephoula=Modirwadi
Mmatshukudu=Mologadi
Llahlwa = Pheladi
Nkotwane = Phogole
Ngwanatsatsi = hunadi
Legogoropo = Madume
Mosasane = Ngwato
Makgabutle = Pheladi 
Lekolokoto=Gosebo 
Makomane=Phaahle 
Ngwanamatome=Mohlaloga 
Moroke=Mahlako 
Ngwanamafa=Mologadi 
Mamaashu=Ngwatladi 
Mamorongwe=Mahlako 
Kanyane =Hunadi 
Tubake =Modipadi 
Sejabaledi =Hunadi 
Kgapane=Dimo
Hlalefang=Mogotle
Mogase=Bauba
Mathume=Gosebo 
Ratladi=Mphele
Dihlabanyane=Pheladi
Mpusheng=Ngwato
Mashwahle=Mahlako 
Nkopodi tlhakwanyane=hlabirwa
Mantsitle=Napogadi
Kgokong=phogole. 
Makgitle=Mogale. 
Makatelele=Phogoja
Madithame=Mogoshadi
Mosading=mahlako
Ngwanamatome =Mohlaloga
Moroke =Mahlako
Ngwanamafa =Mologadi
Mamaashu = Ngwatladi
Mamorongwe =Mahlako
Borate =Molopo
Mashieshie =Ngwato
Moleme =Ngwato

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.